• Image Background
  V súlade so zákonom o elektronickom výkone úradnej moci
  Životný cyklus rozhodnutí
  Integrované riešenie pre školy
  a zriaďovateľov škôl
 • Image Background
  V súlade so zákonom o elektronickom výkone úradnej moci
  Mandátne certifikáty,
  kvalifikované elektronické pečate
  a časové pečiatky
  Pomôžeme s vybavením?

Poskytované služby

Riaditeľky a riaditelia škôl získavajú komplexné riešenie pre agendu elektronických rozhodnutí.
Riešenie bolo navrhnuté podľa aktuálne platnej legislatívy, aby nebola žiadna pochybnosť o právoplatnosti vytvorených dokladov.

Elektronické rozhodnutia

sú špeciálne elektronické úradné dokumenty.

eTlačivá. Jediná databanka s rozhodnutiami riaditeľa školy so správnymi paragrafmi. Evidovanie odvolaní voči rozhodnutiu, upozornenie na blížiaci sa termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Elektronický podpis

podpisovania podľa EIDAS.

Vydané rozhodnutia autorizujte, overujte a zaručene konvertujte s dôveryhodným produktom podpisuj.sk. Do riešenia eRozhodnutia je integrované dôveryhodné riešenie v podobe klienta služby Podpisuj.

Registratúrny systém

registratúra s prepojením na štátne schránky.

Moderné riadenie obehu dokumentov pre vašu školu. Spoľahlivo zabezpečí elektronickú komunikáciu s rodičmi. Všetko spolu súvisiace sústredíte v jednom spise. Získate maximálnu kontrolu nad agendou.

Agenda riaditeľa

Krok po kroku celým procesom elektronickej komunikácie.

V programe eŠkola alebo eTlačivá si vyberiete zoznam žiakov a správny typ rozhodnutia. Rozhodnutie naplnené údajmi prevediete do formátu štátneho XML formulára, ktorý vyžaduje zákon o eGovernmente. Následne rozhodnutia hromadne podpíšete elektronicky pomocou aplikácie Podpisuj a mandátneho certifikátu riaditeľa školy Tento proces končí v registratúre ADMIS vytvorením elektronického spisu, do ktorého budú postupne padať všetky dokumenty súvisiace s týmto typom agendy. Výhodou je, že systém pomáha s vyhľadaním aktivovaných schránok eDesku a dokáže dokumenty do týchto schránok hromadne odoslať.

Postup:

 • 1. vytvorenie rozhodnutí do formátu XML v programe eTlačivá,
 • 2. hromadný podpis rozhodnutí v aplikácii Podpisuj,
 • 3. vytvorenie spisu rozhodnutia v programe ADMIS,
 • 4. Vyhľadávanie schránok a zaslanie rozhodnutí cez program ADMIS.
Ak rodič ako zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka nemá aktivovanú elektronickú schránku, systém takúto schránku nenašiel, škola k vydanému rozhodnutiu riaditeľa školy vyhotovuje aj tzv. autorizačnú doložku v zmysle vyhlášky č. 85/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Systém umožňuje hromadné generovanie autorizačných doložiek, ich hromadné podpisovanie a hromadnú tlač. Komplexnosť služby dopĺňa program ADMIS, ktorý zabezpečí registráciu odoslanej pošty a tlač hromadnú štítkov.

Postup:

 • 1. autorizované doložky cez program eTlačivá pre nenájdené schránky v programe eŠkola,
 • 2. hromadné vytvorenie autorizačných doložiek v aplikácii Podpisuj,
 • 3. tlač autorizačných doložiek z programu eTlačivá,
 • 4. registrácia odoslanej pošty v registratúre a štítkov v programe ADMIS.
Elektronická komunikácia je nielen okamih budúcnosti, ale skutočná prítomnosť. Elektronicky komunikovať sme už začali. Úradné procesy sú uvádzané do praxe pomalšie, ale školy už dnes majú plnohodnotný nástroj na elektronickú komunikáciu a jej registráciu. Všetky procesy šetria čas, financie, zvyšujú bezpečnosť a znižujú chybovosť. Všetky procesy sú nastavené na vstupe aj výstupe tak, aby spĺňali právne náležitosti.

Postup:

 • 1. komunikácia s rodičmi a zákonnými zástupcami cez program ADMIS,
 • 2. registrácia prijatej pošty zo schránok eDesk, emailov aj zásielok v programe ADMIS,
 • 3. registrácia technických správ a doručeniek NASES v programe ADMIS,
 • 4. registrácia doručeniek štandardnej pošty v programe ADMIS.
Právoplatnosť predstavuje nemennosť a záväznosť rozhodnutia. Vykonateľnosť predstavuje povinnosť plniť, t. j. rozhodnutie je realizovateľné a vynútiteľné štátnou mocou, lehota na plnenie uplynula. Doložky právoplatnosti a vykonateľnosti (v skratke PaV) vygenerujete v programe eTlačivá a v druhom kroku ich podpíšete v aplikácii Podpisuj. V poslednej fáze celého procesu pridáte doložky právoplatnosti a vykonateľnosti do podpisového kontajnera a podpíšte ich. Všetky potrebné dokumenty sústredíte v jednom spise.

Postup:

 • 1. príprava doložiek právoplatnosti a vykonateľnosti (PaV) v programe eTlačivá,
 • 2. pridanie doložiek PaV do podpisového kontajnera a ich podpísanie v aplikácii Podpisuj.sk,
 • 3. uloženie podpisového kontajnera s rozhodnutím a doložkou do spisu v programe ADMIS,
 • 4. odoslanie rodičom len na vyžiadanie cez program ADMIS.

Aj vaša škola musí komunikovať elektronicky!

Životný cyklus elektronického rozhodnutia na dlani.

Kompatibilný softvér

Zákon o eGovernmente (č. 305/2013 Z. z.) sa vzťahuje aj na školy, ktoré sa pre účely zákona považujú za Orgány verejnej moci (OVM).
Aj školy už musia elektronicky podpisovať, odosielať a doručovať rozhodnutia v súlade s platnou legislatívou.
Vrátane vyznačovania ich právoplatnosti.

Komplexná školská agenda

Je školský informačný systém, ktorého súčasťou je súbor 3 inštalačných programov a 2 webových služieb:

 • eŠkola ako program na správu školských údajov - zamestnanci, žiaci, triedy, majetok, prepojenie s RIS MŠVVaŠ.
 • eTlačivá ako databáza pedagogickej dokumentácie a ostatných školských tlačív.
 • eRozvrhy ako systém na generovanie rozvrhu hodín a suplovania. Webová služba
 • Škola na webe dopĺňa jednotlivé programy o službu Elektronická triedna kniha, internetová žiacka knižka, školská jedáleň a dochádzka. Rodičia s možnosťou čítania prospechu a oznamov a podpisovaním známok.
 • Služba edulife zabezpečí škole prevádzku webovej stránky školy s prepojením na údaje z programu eŠkola a služby Škola na webe.

Podpisuj.sk

je desktopová aplikácia k službe pre elektronické podpisovanie, overovanie podpisov a zaručenú konverziu, určená všetkým, ktorí prichádzajú do styku s elektronicky podpísanými dokumentami, alebo ich musia vytvárať.

Komerčné verzie Podpisuj sú určené organizáciám, ktoré potrebujú rutinne a profesionálne pracovať s elektronicky podpísanými dokumentami alebo vykonávať zaručenú konverziu.

Tieto verzie ponúkajú viacero pokročilých funkcií ako hromadné podpisovanie viacerých dokumentov súčasne, hromadné produkovanie Autorizačných doložiek pre rovnopisy, hromadné podpisovanie Doložiek právoplatnosti a vykonateľnosti. Možnosť použiť kvalifikované časové pečiatky resp. vlastné časové pečiatky, zaručená konverzia z listinnej podoby do elektronickej a naopak, evidencia vykonaných úkonov (podpisov, overení, zaručených konverzií) v rámci organizácie.

ADMIS®

slúži na pohodlné odosielanie správ na portál slovensko.sk priamo z prostredia aplikácie s plnou integráciou bez nutnosti používať eID kartu a čítačku, umožňuje elektronické archivovanie došlých správ a súborov z portálu slovensko.sk podľa platných zákonov, rýchly a aktuálny prehľad o komunikácii s úradmi, elektronickú archiváciu aj iných elektronických dokumentov – napr. integrované skenovanie došlej papierovej pošty, evidenciu vlastných dokumentov, e-mailov, elektronických faktúr, komunikácie s rodičmi atď.

ADMIS® poskytuje všetky funkcie na vytváranie a spracovanie elektronických dokumentov (skenovanie, elektronické podpisovanie, konverzia dokumentov do PDF, atď.) s plnou integráciou kancelárskeho balíka MS Office.

ADMIS® DMS – plnohodnotné riešenie pre školský dokument manažment a správu registratúry.

Výhody riešenia

Vždy aktuálne tlačivá, nástroj na podpísanie a odoslanie, vedenie registratúry.

Výber rozhodnutia

V programe eTlačivá si vyberiete typ rozhodnutia, ktorý plánujete vydať. Softvér jedným klikom prekonvertuje rozhodnutie do XML formátu.

Elektronický podpis/pečať

Aplikácia Podpisuj zabezpečí elektronické podpísanie/zapečatenie rozhodnutia. Aplikácia spĺňa všetky zákonné náležitosti a používa sa v advokátskych kanceláriách pri komunikácii so súdmi.

Doložky právoplatnosti a vykonateľnosti (PaV)

Súčasťou správneho konania je aj vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti. Riaditeľ si je istý, že právoplatnosť a vykonateľnosť vyznačuje v súlade s legislatívou.

Komunikácia s rodičmi

V rámci procesu eRozhodnutia zabezpečujeme obojsmernú komunikáciu so zákonnými zástupcami v súlade so zákonom o registratúre, vrátane hromadných odoslaní dokumentov do štátnych elektronických schránok a vrátane podpory vyhľadávania a uloženia identifikátorov schránok.

Hromadné autorizácie

V rámci procesu eRozhodnutia podpíšete/zapečatíte rozhodnutia hromadne. Rovnako hromadne autorizujete Doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, či generujete autorizačné doložky z už existujúcich rozhodnutí.

Tvorba spisu rozhodnutia

Vydaním akéhokoľvek rozhodnutia zakladáte spis. V rámci elektronickej komunikácie pamätáme aj tento krok. Program ADMIS založí spis a začne viesť registratúru.

Autorizačné doložky

V programe eŠkola evidujete aktivitu, resp. neaktivitu eschránky rodičov. Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú aktivovanú eschránku, vytvoríte autorizačné doložky hromadným a automatizovaným spôsobom (č. 85/2018 Z. z.).

Zásielky pod kontrolou

ADMIS za vás eviduje prijatú a odoslanú poštu v registratúre zo služby eDesk, z emailov a pohyb zásielok v rámci registratúry, vrátane podpisového kontajnera s rozhodnutím a doložkou do spisu.

Komunikácia s NASES

V rámci komunikácie s rodičmi ADMIS zabezpečuje registráciu technických správ a doručeniek NASES. ADMIS obojsmerne komunikuje s ÚPVS – www.slovensko.sk.

Ceny a objednávky

Vzhľadom na náročnosť agendy spojenej s elektronickými rozhodnutiami bolo nevyhnutné
spojiť 3 rôzne kvalitné produkty a služby do jednej komplexnej.

Komplexná školská agenda

správa údajov a tvorba rozhodnutí

od 187

EUR / ročne

 • Výber žiakov
 • Výber typu rozhodnutia
 • Generovanie XML súboru
 • Doložky PaV
 • 100% integrácia v rámci eRozhodnutia

Podpisuj

epodpis a časové pečiatky

od 90

EUR / ročne

 • Elektronický podpis/pečať
 • Overenie podpisov/pečatí
 • Generovanie Doložiek
 • Časové pečiatky (Objednať EXTRA)
 • 100% integrácia v rámci eRozhodnutia

ADMIS

softvérový balík

od 184

EUR / ročne

 • Tvorba spisov
 • Elektronická registratúra
 • Prepojenie so slovensko.sk
 • Komunikácia s rodičmi
 • 100% integrácia v rámci eRozhodnutia

Zakúpením licencie získa škola možnosť používať softvér a ďalšie webové služby spoločnosti ŠEVT na 12, 24 alebo 36 mesačné licenčné obdobie. S možnosťou platby jednorázovo, na dve polovice (24 mesačná licencia) alebo na tretiny (36 mesačná licencia). Výška ceny za licenciu je určená v závislosti od počtu žiakov.

Služba je fakturovaná za každé čo i len začaté fakturačné obdobie (ktorým je jeden rok) podľa platného Cenníka služieb. Ak to bude možné, Vašu objednávku vybavíme automaticky a obratom Vám zašleme aj prihlasovacie údaje.

Škola má možnosť výberu programu bez integrácie na elektronickú schránku alebo s plnou integráciou. Odporúčame s plnou integráciou, pretože služba zabezpečí plný komfort a minimalizuje počet úkonov. Výška ceny za licenciu je určená v závislosti od počtu. Licencie sú vyskladané podľa typov škôl.

Školenia

Školenia pre vedúcich a administratívnych pracovníkov školy.

Agenda vydávania elektronických úradných dokumentov v sebe obsahuje niekoľko čiastkových krokov. Sú potrebné na to, aby ste sa ako štatutár školy dopracovali do cieľa. To znamená nielen rozhodnutia podpisovať elektronicky, ale ich aj v prípade potreby vždy vyhľadať a ako právoplatné dokumenty predložiť štátnej kontrole, vrátane súdov a prokuratúry.

Odborné školenie, ktorého súčasťou je aj poradenstvo a konzultácia vám dodajú potrebné informácie po právnej, metodickej a technickej stránke veci. Vyberte si vhodný termín a časa napíšte nám na hotline@etlaciva.sk alebo zavolajte na 02/53 63 53 64, rýchla voľba 3. Následne vás budeme kontaktovať za účelom zosúladenia vhodného termínu, času a miesta pre odborné školenie Vrátane predloženia cenovej ponuky.

Podpora

Inštalácie programov, často kladené otázky, inštruktážne videá.

Inštalácie programov

Komplexná školská agenda

je školský informačný systém, ktorého súčasťou je súbor 3 inštalačných programov a 2 webových služieb.

Stiahnuť

Podpisuj

je desktopová aplikácia pre elektronické podpisovanie, overovanie podpisov a zaručenú konverziu.

Stiahnuť

ADMIS

slúži na pohodlné sťahovanie správ z portálu slovensko.sk priamo z prostredia aplikácie pomocou čítačky a EID karty.

Stiahnuť
Často kladené otázky

Fyzická osoba (občan SR) má elektronickú schránku vytvorenú vždy, ale nemusí ju mať aktivovanú na elektronické doručovanie. Platí však, že riaditeľ alebo riaditeľka školy vždy vyhotovuje rozhodnutie elektronicky.

Ak rodič má aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutie doručujete do tejto schránky. Ak rodič nemá schránku aktivovanú, v takomto prípade musíte vytvoriť listinný rovnopis z elektronického rozhodnutia ( z originálu).
Vyhláška od 1. mája 2020 nahrádza výnos MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre ISVS. Táto norma ustanovuje formáty súborov, v ktorých majú byť zverejňované údaje a dokumenty inštitúcií verejnej správy (obcí, miest, nimi zriadených a založených právnických osôb - škôl, DSS, s.r.o. a pod., napríklad zmluvy, agenda zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia a pod.).

Áno. Všetky rozhodnutia koncipujú advokáti, ktorí sa venujú špeciálne školskej problematike vydávania rozhodnutí a ich životného cyklu, tzn. obehu škola – rodič – prípadne súd. Ak dôjde k právnej úprave, rozhodnutia automaticky aktualizujeme. Škola použitím rozhodnutia v programe eTlačivá vždy pracuje s aktuálnou verziou. Ak škola nadobudne pochybnosti o správnosti, resp. jej je vytknuté zo strany kontrolných orgánov, tak ponúkame bez poplatku odborné stanovisko advokáta.

Chránime a odbremeňujeme školy od agendy, ktorá je zložitá, právne náročná.
Odporúčame, aby ste používali všetky navrhované a špeciálne pre školy vyvinuté služby a produkty, t. j. ŠEVT Komplexná školská agenda + Podpisuj + ADMIS od spoločnosti Dokumenta. Používaním získate všetky potrebné nástroje a funkcie na to, aby ste ako škola mohli rozhodnutia riaditeľa školy podpisovať elektronicky, odosielať a evidovať tak, že si ich kedykoľvek vyberiete zo spisu.

Zo zákona platí, že zákonný zástupca (rodič) má vždy schránku vytvorenú, ale nemusí ju mať aktivovanú na doručovanie. Pre školu platí, že vždy vydá elektronické rozhodnutie. Ak má zákonný zástupca schránku aktivovanú, škola posiela elektronické rozhodnutie do schránky.

Ak je schránka rodiča neaktívna, škola musí vytvoriť listinný rovnopis z originálu elektronického rozhodnutia.

Odporúčame, aby ste používali Komplexná školská agenda + Podpisuj + ADMIS. Používaním získate všetky potrebné nástroje a funkcie na to, aby ste ako škola mohli rozhodnutia riaditeľa školy podpisovať elektronicky, odosielať a evidovať tak, že si ich kedykoľvek vyberiete zo spisu.

V členských štátoch EÚ nariadenie eIDAS definuje celú sadu elektronických služieb, v skratke označovaných ako dôveryhodné služby, ktoré majú občanom aj organizáciám pomôcť zaviesť elektronizáciu procesov a dokumentov.

Ide o služby ktoré sa týkajú vyhotovovania, overovania a validácie elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo elektronických časových pečiatok, elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky a certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia:

 • vyhotovovania, overovania a validácie certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel,
 • uchovávania elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia.

V zmysle Vyhlášky UPVII 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy sú to predovšetkým nasledovné formáty:

 • formát PAdES pre priamo podpísané PDF dokumenty vo formátoch PDF/A-1 alebo PDF/A-2,
 • podpisové kontajnery ASiC pre PDF dokumenty, textové dokumenty, grafické dokumenty vo formáte PNG, elektronické formuláre umiestnené do kontajnera XML údajov (XML data container).
Aké sú aktuálne zákonné formáty elektronického podpisu?

Formáty elektronického podpisu sú dané európskou reguláciou eIDAS a sú platné od 1. júla 2016.

Formáty sú popísané v prílohe č. 8 vyhlášky UPVII č. 78/2020 Z. z.
Čo sú kvalifikované dôveryhodné služby?

Kvalifikovaná dôveryhodná služba je dôveryhodná služba, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v nariadení eIDAS.

Kvalifikovaný štatút pre dôveryhodnú službu udeľuje dohľadový orgán pre eIDAS, ktorým je v SR Národný bezpečnostný úrad.
Má aplikácia certifikáciu od Národného Bezpečnostného úradu?

V súvislosti so vstupom európskej regulácie o eIDAS do platnosti od 1. júla 2016 staré pravidlá pre podpisové aplikácie prestali platiť.

Regulácia eIDAS vo svojom recitáli, v § 56 odporúča aby sa certifikovali iba hardvérové a systémové komponenty, nie aplikačný softvér, ktorým sa aplikujú podpisy a pečate na dokumenty. V tomto zmysle bol napísaný aj slovenský zákon o dôveryhodných službách (272/2016) a Schéma dohľadu NBÚ, z ktorých vyplýva, že certifikácia podpisovej a overovacej aplikácie už nie je vyžadovaná.

Zároveň ak si výrobca chce dať dobrovoľne certifikovať svoj produkt, o certifikáciu nežiada NBÚ SR, ale komerčné organizácie ktoré dostali na túto činnosť akreditáciu od národnej akreditačnej služby.

Takýto certifikát sa vydáva na 2 roky a musí byť platný v celej EÚ. Lokálne certifikácie podpisových aplikácií vo svetle eIDAS a vo svetle jednotného európskeho digitálneho trhu nemajú už žiaden zmysel.

NBÚ však definovala dokument Deklarácia aplikácie QES, kde samotný výrobcovia DEKLARUJÚ svoju kompatibilitu s jednotlivými štandardmi vyžadovanými reguláciou eIDAS. Orgány verejnej moci si tak môžu, až priam musia skontrolovať pri svojich používaných podpisových aplikáciách ich súlad s platnou legislatívou a v prípade nesúladu obstarať výmenu, alebo doplnenie.

Pozrite si našu Deklaráciu Aplikácie pre Kvalifikovaný elektronický podpis, ktorú vyžaduje Národný bezpečnostný úrad SR pre použitie podpisovej aplikácie Orgánmi Verejnej Moci.
Prečo sa už nesmie používať starý formát (X)ZEP?

Od 1. júla 2016 je v platnosti európske nariadenie (automaticky platí ako zákon vo všetkých členských krajinách) eIDAS.

Týmto prestali na našom území platiť dovtedy platné zákony a vykonávacie predpisy súvisiace so "starým" zákonom o zaručenom elektronickom podpise.

Rovnako štandardy elektronických podpisov platné do 30. júna 2016 sa dostali mimo zákonný rámec.

Na základe vyššie uvedeného sú orgány verejnej moci sú povinné vytvárať a prijímať len formáty v súlade s nariadením eIDAS a vyhláškou 78/2020 Z. z. Formát ZEP resp. XZEP tieto požiadavky nespĺňa. Viac informácii, vrátane usmernenia NBU, nájdete na stránke Slovensko.sk, časť Často kladené otázky - formáty. Dokonca, za vytvorenie podpisu alebo pečate vo formáte, ktoré nie sú v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) č. 2015/1506, sa v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 272/2016 Z. z. môže orgánu verejnej moci udeľovať sankcia.
Multiplatformová aplikácia pre elektronické podpisovanie, overovanie podpisov a zaručenú konverziu určená komerčným subjektom, advokátom, notárom, školám skrátka všetkým, ktorí prichádzajú do styku s elektronicky podpísanými dokumentami.
Podpisuj je implementované v súlade s nariadením eIDAS a štandardami ETSI pre elektronický podpis. Vytvárané podpisy sú v súlade s európskou a slovenskou legislatívou a možno ich použiť v súkromnom, obchodnom ale i právnom styku, keďže kvalifikovaný elektronický podpis je ekvivalentný s vlastnoručným podpisom. Navyše je aplikácia neustále aktualizovaná a vyvíjaná a poskytovaná aj zdarma. Viac informácie nájdete na www.podpisuj.sk.
Zmluvy, faktúry, obrazové prílohy, elektronické formuláre a mnohé iné.
Overovať platnosť podpisu na dokumentoch, podpisovať podania pre orgány verejnej moci (napr. Obchodný register Slovenskej republiky), vykonávať zaručenú konverziu, podpisovať elektronické formuláre a prezerať ich obsah, overovať platnosť certifikátov na čipových kartách (napr. na eID karte).

Áno, Podpisuj poskytuje tieto dôveryhodné služby:

 • vyhotovovanie elektronických podpisov,
 • overovanie elektronických podpisov,
 • elektronických pečatí, alebo elektronických časových pečiatok,
 • overovanie certifikátov (na QSCD zariadeniach), ktoré s týmito službami súvisia.
Inštruktážne videá

Kontakty

Kvalita podpory a pomoci je výsledkom našej a vašej práce.
Za účelom komplexného spravovania školskej agendy sme zakomponovali už množstvo funkcií.
Bolo nevyhnutné realizovať tieto práce, aby školy plnili svoje povinnosti nariadené zákonom.

Komplexná školská agenda

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

hotline@etlaciva.sk 02/53 63 53 64

Podpisuj

Archimetes, s.r.o., Košická 905/52A, 821 08 Bratislava

info@archimetes.com +421 944 044 988

ADMIS

DOKUMENTA, a.s., Strojnícka 103, 821 05 Bratislava

info@dokumenta.sk +421 907 750 356

ŠKOLENIA, Konzultácie a poradenstvo

stred.sk, s.r.o., R. Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen

kusyova@infocom.sk +421 908 907 915